Cách tr? thành ??i lý Manclub – Top 10 ??i lý Manclub

[Cách tr? thành ??i lý Manclub - Top 10 ??i lý Manclub]

??i lý Manclub là m?t trong nh?ng b??c c?c kì quan tr?ng trong chi?n d?ch chinh ph?c th? tr??ng nhà cái th? gi?i nói chung và th? tr??ng Vi?t Nam nói chung. V?i m?c ?ích ??a Manclub phát tri?n ra toàn th? gi?i mà chúng tôi ??y nhanh m?c tiêu phát tri?n m?ng l??i ??i lý siêu l?n và có th? ?áp ?ng nhu c?u làm vi?c c?a khá nhi?u ng??i mu?n tham gia cùng phát tri?n cùng Manclub.

1. ??i lý manclub làm nh?ng gì ?

N?u b?n ?ã tìm hi?u qua v? c?ng game Manclub thì ch?c h?n b?n ?ã bi?t chúng tôi chuyên phát tri?n trò ch?i cá c??c nh? bóng ?á, bóng chuy?n, c?u lông, ph?m, các s?n ph?m Casino nh? poker, r?ng h?,3 cây, ?ánh bài ti?n lên mi?n nam, các trò ch?i ?i?n t? tr?c tuy?n nh? b?n cá, ?ua ng?a, keno…. Khi b?n tr? thành m?t ??i lý c?a manclub công vi?c c?a b?n là tìm càng nhi?u ng??i ch?i càng t?t, s? ti?n b?n ki?m ???c s? t??ng ?ng v?i s? l??ng ng??i tham gia vào nhà cái vì v?y, b?n ki?m ti?n hoàn toàn vào kh? n?ng c?a b?n thân.

Gi?i thi?u, h??ng d?n ng??i ch?i tham gia vào trang m?ng c?a c?ng game Manclub. Banner qu?ng cáo ?ã ???c nhà cái manclub thi?t k? s?n, ho?c b?n có yêu c?u thi?t k? l?i banner theo ý mu?n c?a b?n.

[Cách tr? thành ??i lý Manclub - Top 10 ??i lý Manclub]
??i lý manclub làm nh?ng gì ?

2. M?c thu nh?p c?a ??i lý Manclub là bao nhiêu

Làm ??i lý manclub b?n s? không h? có m?c l??ng c? ??nh nào c?. B?n s? ph?i làm vi?c và ?n l?i nhu?n trên s? l??ng ng??i tham gia và chúng tôi s? tr? cho b?n 50% hoa h?ng. Th?i gian ??u s? là kho?ng th?i gian khó kh?n nh?t, nh?ng chúng tôi s? h? tr? b?n h?t s?c ?? b?n tr? thành m?t ??i lý v?ng m?nh.

Khi b?n ?ã có m?t s? l??ng ng??i ch?i r?i, lúc ?y b?n không c?n v?t v? nh? nh?ng ngày ??u n?a mà v?n có th? ?n hoa h?ng t? nh?ng ng??i ?i tr??c. Công vi?c này khá phù h?p v?i nh?ng b?n có nhi?u th?i gian r?nh d?i nh?t là nh?ng b?n chuyên ngày SEO trang web. N?u b?n làm t?t l??ng tháng c?a b?n không h? ít ?âu nha.

3. Vì sao b?n nên làm ??i lý Manclub ?

 • H?p tác v?i t?t c? nhà cái l?n nh?t th? gi?i.
 • Nh?n hoa h?ng lên t?i 50% n?u làm t?t s? v??t con s? 70%.
 • ???c ??m b?o l?i nhu?n lâu dài và không gi?i h?n ch?c ch?n uy tín ch?t l??ng.
 • ???c nh?n hoa h?ng t? các s?n ph?m HOT nh?t s? là ??n v? tiên phong s? d?ng nh?ng s?n ph?m m?i nh?t.
 • ???c h? tr? b?i B? ph?n h? tr? ??i Lý Manclub chuyên nghi?p và nhi?t tình x? lý toàn b? v?n ?? khi b?n g?p ph?i
 • ???c nh?n các Khuy?n mãi hàng tháng, hàng quý cho ??i lý ??t chu?n KPI.

4. Làm th? nào ?? tr? thành ??i lý Manclub

?? tr? thành m?t trong nh?ng ??i lý c?a chúng tôi thì b?n c?n ?i?n nh?ng thông tin cá nhân c?a mình vào trong form thông tin sau ?ây:

[Cách tr? thành ??i lý Manclub - Top 10 ??i lý Manclub]
Làm th? nào ?? tr? thành ??i lý Manclub
 • H? tên ??y ??: Là tên xác ??nh theo C?n c??c công dân c?a b?n.
 • Ngày tháng n?m sinh: C?ng theo xác ??nh C?n c??c công dân c?a b?n.
 • ??a ch? email: ?i?n m?t ??a ch? mail b?n xác ??nh th??ng xuyên dùng nh?t ?? Manclub d? liên l?c v?i b?n sau này.
 • Tên ??ng nh?p: L?y m?t tên d? nh? ?? có th? ??ng nh?p khi ?ã ???c phê duy?t làm ??i lý Manclub
 • M?t kh?u: gi?ng nh? tên ??ng nh?p, ??i lý c?n nh? m?t kh?u c?a mình ?? ??ng nh?p
 • Xác nh?n m?t kh?u: Nh?p l?i m?t l?n n?a m?t kh?u ??i lý v?a ??t bên trên
 • Qu?c gia: Ch?n qu?c gia ??i lý ?ang sinh s?ng
 • S? ?i?n tho?i: Là S?T ??i lý ?ang dùng ?? Manclub liên l?c v?i b?n khi c?n.
 • QQ/MSN/Skype: M?c này ??i lý có th? ?i?n ho?c không c?n c?ng ???c
 • L?a ch?n ti?n t? ??i lý mu?n nh?n hoa h?ng sau này
 • Lo?i hoa h?ng: Nên ?? Revenue Share
 • ID gi?i thi?u: B?n ?i?n 124141 ?? ??n c?a ??i lý d? ???c ch?p nh?n h?n.

Cu?i cùng ki?m tra l?i thông tin c?a các b?n m?t l?n n?a r?i b?m nút tham gia. Trong vòng 2-4 ngày làm vi?c chúng tôi s? xem xét xem b?n ?ã ?? ?i?u ki?n ?? tham gia vào c?ng game manclub chúng tôi hay ch?a. Sau th?i gian ?ó n?u b?n ???c ch?p nh?n, c?ng game s? liên h? v?i b?n qua zalo ho?c Gmail c?a b?n. M?i th?c m?c c?a b?n s? ???c chúng tôi gi?i quy?t qua Gmail.

5. K?t Lu?n 

Qua bài vi?t trên, chúng tôi ?ã mang ??n b?n nh?ng thông tin c?n thi?t nh?t ?? tr? thành m?t ??i lý manclub d? dàng và hi?u qu?. Mong r?ng nh?ng thông tin trên s? giúp b?n trên con ???ng tr? thành ??i lý uy tín b?c nh?t Manclub. M?i thông tin câu h?i v? ??i lý manclub xin hãy g?i qua hotline c?a chúng tôi. Chúc các b?n thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *